Independents pel Ripollès
TU, al centre de les decisions

Ripoll


 

Benvolguts vilatans i vilatanes,
Aquestes eleccions, del 28 de maig, són crucials perquè Ripoll recuperi la posició que li pertoca com a capital de comarca i Bressol de Catalunya.
Necessitem tornar a sentir-nos orgullosos de ser de Ripoll, una vila com poques amb un passat històric i industrial gloriós.
Som-hi, Ripoll! Ens presentem a les eleccions com una proposta nova, fresca i desvinculada de qualsevol partit. Independentistes convençuts i decebuts amb els partits tradicionals, ningú ens vindrà a dir què és bo per Ripoll ni amb qui hem de dialogar per arribar a consensos que afavoreixin els interessos dels Ripollesos i Ripolleses.

 


És per això, que us presentem el nostre programa electoral fet amb realisme i amb el recull de propostes de veïns i veïnes. Amb l’ambició de construir el Ripoll del futur: un referent fort i admirat arreu.

 


Som-hi, Ripoll!

 
PROGRAMA ELECTORAL


GESTIÓ MUNICIPAL

● Fraccionarem els pagaments dels principals impostos i taxes: IBI i escombraries (domèstiques i industrials).
● Implantarem el pagament d’escombraries segons generació (qui menys genera, menys paga).
● Implementarem de forma immediata la relació de llocs de treball (RLT) de l’Ajuntament, amb l’objectiu d’anivellar les responsabilitats i condicions laborals dels treballadors municipals.
● Farem un Ajuntament accessible a tothom, eliminarem l’obligatorietat de demanar cita prèvia i ampliarem l’horari d’atenció al públic amb una tarda a la setmana.
● Transparència: Presentarem una memòria anual de totes les actuacions dutes a terme per donar compte a la ciutadania.
● Donarem suport a les propostes que presentin el grups municipals i que millorin la qualitat de vida dels ripollesos.
● Seguirem amb la proposta d’alcaldes de barris i ens reunirem amb ells de forma periòdica per tirar endavant projectes i propostes al Remei, St Bernabé de les Tenes i Llaers.


SALUT
● Exercirem de capital de comarca davant del Departament de Salut perquè a Ripoll tinguem els serveis sanitaris de qualitat que ens mereixem.
● Convocarem reunions periòdiques de seguiment amb les direccions del CAP i de l’Hospital Comarcal i els donarem tot el nostre suport.
● Posarem a disposició del CAP un pis pont per atraure metges qualificats al nostre municipi.
● Exigirem que a Ripoll s’imparteixi un Cicle Formatiu Sociosanitari.


EMPRESA I OCUPACIÓ
● Crearem sòl industrial i reactivarem el polígon de Can Franquesa per permetre tant el creixement de les empreses locals com la implantació de noves; retenint i creant llocs de treball.
● Reactivarem els espais en desús de la vila.
● Crearem un equip a l’Ajuntament per la recerca i captació d’empreses.
● Defensarem els interessos de les empreses actuals.
● Crearem una finestreta exclusiva per empresaris i autònoms per facilitar i agilitzar els tràmits empresarials a l’administració.
● Recolzarem i donarem assessorament a les activitats  agrícoles, ramaderes i titulars d’explotacions forestals.


SEGURETAT I CIUTADANIA
● Instal·lació de càmeres de videovigilància als barris consensuant-ho amb les associacions de veïns.
● Instal·larem lectors de matrícules als accessos del municipi.
● Fomentarem el bon us dels patinets elèctrics (VMP), bicicletes i altres tipus de vehicles de mobilitat personal d’acord amb la normativa municipal, amb la voluntat de facilitar la seva circulació tot garantint la seguretat dels vianants.
● Executarem recorreguts exclusius per a bicicletes i patinets (VMP) amb els seus aparcaments corresponents.
● Implementació d’un nou model d’accés rodat al Casc Antic que redueixi l’accés de vehicles a motor a les franges horàries de més afluència comercial, posant el vianant al centre i apostant pel comerç.
● Incentivarem i treballarem amb entitats i associacions aportant els mitjans necessaris per la seva activitat.
● Traurem la ITV de la zona d’ordina, minorant així el trànsit en aquesta zona i també al centre de la vila.


HABITATGE
● Estudi de les necessitats dels vilatans i vilatanes facilitant l’accés a un habitatge digne per totes les edats.
● Reactivarem habitatges tancats per posar-los al mercat.
● Incidirem en els solars buits per la construcció d’habitatges.
● Incidirem en la creació de cooperatives d’habitatges.


JOVENTUT I INFÀNCIA
● Recuperarem la formació d’oficis tradicionals.
● Fomentarem l’oci responsable i segur entre el jovent.
● Potenciarem els espais de lleure infantil, reordenant-los i crearem un parc nou i de referència al Ripollès.
● Crearem una taula de coordinació d’oci nocturn, per afrontar les problemàtiques actuals i encarar solucions futures.
● Intensificació i diversificació l’oferta d’activitats de lleure i extraescolars.
● Treballarem conjuntament amb les escoles dotant-les de més recursos per a millores d’infraestructures i recursos pedagògics. També les recolzarem en l’aplicació de protocols contra els assetjaments.


GENT GRAN
● Crearem una unitat de convivència per persones grans que fomenti la seva autonomia i que els permeti envellir com si fossin a casa.
● Obrirem locals de trobada accessibles per la gent gran a diferents barris de Ripoll.
● Eliminarem totes les barreres arquitectòniques i revisarem distàncies entre bancs per facilitar el descans a persones grans o amb mobilitat reduïda.
● Promourem un envelliment actiu i saludable. Farem cursos per eliminar l’escletxa digital (telèfon mòbil, ordinador, etc.)


CULTURA
● Posarem en valor el patrimoni històric de la vila recuperant elements històrics per la població (refugis antiaeris, muralla, campanar del monestir, sèquia molinar, etc.)
● Redactarem un Pla Municipal de Cultura per oferir una mirada de futur de l’acció cultural des d’una perspectiva estratègica, innovadora, participativa, multitransversal i efectiva.
● Vetllarem pel reconeixement internacional com a Bressol de Catalunya i entrar en els principals circuits culturals del país.
● Apostarem i projectarem el talent d’artistes locals.
● Recolzarem les propostes de les entitats culturals de la vila.
● Crearem una comissió de cultura.
● Fomentarem activitats culturals i tradicionals catalanes i de memòria històrica.


MEDI AMBIENT I ENERGIA
● Promourem una ciutat intel·ligent:
○ Semàfors intel·ligents que regulin el trànsit de manera eficient amb l’ajuda de sensors.
○ Ajustar la il·luminació nocturna amb l’ajuda de sensors de presència atenuant les zones sense moviment.
● Apostarem per uns edificis municipals energèticament autosuficients amb energies renovables.
● Promourem instal·lacions col·lectives als barris (calderes de biomassa o comunitats solars).
● Revisarem l’estat de la xarxa d’aigua potable de Ripoll per millorar-ne el rendiment i poder ajustar-ne els preus.
● Convertirem els rius en espais de salut i lleure i obrirem el Passeig Ragull al riu.


COMERÇ
● Mobilitzarem recursos econòmics perquè reverteixin directament en comerços de la vila.
● Les bonificacions que l’Ajuntament ofereixi seran en vals de descompte per utilitzar a les botigues de Ripoll.
● Crearem una aplicació per reactivar l’economia local a través de l’acumulació de punts per compres a comerços. Cada vegada que compreu als establiments comercials, feu ús dels serveis o mengeu en bars i restaurants, obtindreu descomptes que podeu bescanviar quan vosaltres decidiu.
● Aconseguirem recursos per millorar la imatge dels principals carrers comercials del barri vell.
● Proposarem als veïns de la Carretera Barcelona traslladar el mercat dels dimecres a la zona de la Devesa del Pla.


FESTES
● Potenciarem fires i festes optimitzant-ne el seu cost.
● Crearem el dia dels artistes locals per la Festa Major, un dia on totes les activitats seran dutes a terme per gent de Ripoll.
● Promoció d’una millor oferta d’oci diürn i nocturn, variada, de qualitat i inclusiva, treballada conjuntament amb privats.
● Preservació i suport de les celebracions de festes de barris.


ESPORT
● Donarem suport als clubs de la vila perquè puguin assolir els seus objectius.
● Millorarem la gestió dels espais esportius.
● Inclusió a través de l’esport: Impulsarem i facilitarem que persones amb diferents capacitats puguin practicar esports adaptats a les instal·lacions municipals i organitzar tornejos en aquest àmbit.
● Atraurem esdeveniments esportius de tot tipus perquè se celebrin a la vila.


TURISME
● Prioritzarem promoure el desenvolupament turístic de la vila amb un model més competitiu, sostenible, desestacionalitzador, innovador i de qualitat.
● Elaborarem un pla d’accions específic de promoció turística ambiciós i a nivell nacional i internacional.
● Estructurarem el departament de promoció econòmica i fires de l’Ajuntament i destinarem personal específic a aquestes tasques de promoció.
● Potenciarem Ripoll com a capital de comarca i com a punt neuràlgic per a visitar les dues valls.
● Crearem producte turístic per posar en valor els recursos de la vila, diversificant productes i segmentant per perfil de client.
● Crearem circuits turístics per a potenciar i visitar establiments històrics, productors agroalimentaris, i activitats artesanals i d’oficis.
● Incentivarem les col·laboracions público-privades per a la promoció del turisme.
● Vetllarem per la qualitat de vida dels residents, la qualitat d’ocupació i la gestió dels impactes socials, culturals i mediambientals de l’activitat turística.
● Revisarem l’estat de situació de la Portalada com a Patrimoni de la Unesco i reconduirem les accions per intentar obtenir finalment aquest reconeixement.


URBANISME
● Revitalitzarem el barri vell.
● Regularem la senyalització i altres elements estètics dels comerços i façanes del barri vell, per mantenir l’essència de la part històrica de la vila.
● Treballarem amb i pels barris.
● Doblarem la partida destinada al manteniment i millora de barris.
● Incrementarem la partida destinada a l’asfaltat de carrers.
● Crearem nous aparcaments gratuïts.
● Construirem zones d’esbarjo per a gossos als barris que no en tenen.
● Reordenarem el patrimoni ferroviari de Ripoll (giratori, estació nova).

Correo
Asignación
Acerca de